Język:

Polish (Poland)English (United Kingdom)
Szukaj:
Plugin Google Maps Drukuj Email

Plugin Google Maps (googlemaps.swf)


 • załącza okno Google Maps bezpośrednio do aplikacji
 • umieszcza hotspoty na mapie i łączy je linkami z akcjami takimi jak ładowanie panoramy
 • posiada zintegrowany dostosowywalny radar
 • posiada domyślny interfejs nawigacyjny google maps (pozycja & powiększenie)
 • możliwa jest dynamiczna kontrola map i punktów
  np. obracanie panoramy, dodawanie i usuwanie punktów ...
 • posiada interfejs zbudowany na XML / Javascript / Actionscript
 •  

UWAGA - jest to plugin komercyjny - aby móc go używać - wymagany jest jego zakup:
 • można zakupić sam plugin
 • lub plugin wraz z pełnym kodem źródłowym flash (AS3 dla kompilatora MXMLC)
  co pozwala na indywidualne dostosowanie pluginu (np. obrazki hotspota mogą być w łatwy sposób zmienione przez dokonanie podmiany plików .png i ponowną kompilację)
 • uaktualnienia pluginu sa darmowe!

Linki do formularzy zamówień:
Plugin krpano Google Maps
- bez logo krpano
- dowolny sposób użytkowania / bez limitów

19€ plus VAT
Plugin krpano Google Maps
+ Kod Źródłowy Flash

- dla indywidualnego dostosowania

99€ plus VAT

<< Zobacz przykłady wykorzystania tego pluginu >>

Użytkowanie:
 • pozycja i rozmiar mapy mogą zostać ustawione przy użyciu zwykłych atrybutów pluginu
  (wyrównania, x, y, szerokość, wysokość, ...)
  UWAGA - należy unikać animowanej amiany rozmiaru okna (tween) - przy każdej, nawet niewielkiej zmianie rozmiaru, plugin ponownie się łąduje, przez co cały proces trwa bardzo długo!

   
 • plugin Google maps posiada następujące atrybuty:
  • key - klucz Google maps API

   UWAGA - jest to najważniejszy atrybut podczas pierwszego uruchomienia!

   aby korzystać z usług Google maps, klucz Google maps API jest niezbędny!
   Wnioskuj o klucz Google Maps API

    
  • maptype
   rodzaj mapy, możliwe opcje:
   • SATELLITE (domyślnie)
   • NORMAL
   • PHYSICAL
   • HYBRID
  • lat
   Szerokość Geograficzna - Koordynaty Geograficzne
   aktualna pozycja na mapie
  • lng
   Długość Geograficzna - Koordynaty Geograficzne
   aktualna pozycja na mapie
  • zoom
   początkowy poziom powiększenia

    
  • dragging
   czy przeciąganie jest dozwolone? - true lub false - domyślnie=true
  • scrollwheel
   czy używanie pokrętła myszy jest dozwolone? - true lub false - domyślnie=true
  • continuouszoom
   płynne powiększanie - true lub false - domyślnie=false
  • keyboard
   nawigacja z klawiatury - true lub false - domyślnie=false
  • crosshairs
   pokaż celownik- true lub false - domyślnie=false

    
  • onmapready - zdarzenie
   akcja / funkcja as3, która zostanie wywołana, kiedy mapa zostanie w pełni załadowana i będzie gotowa do użycia
  • onmapmoved - zdarzenie
   akcja / funkcja as3, która zostanie wywołana, kiedy mapa zostanie przesunięta
  • onmapzoomed - zdarzenie
   akcja / funkcja as3, która zostanie wysołana, kiedy mapa zostanie powiększona
 • tworzenie punktów na mapie przy użyciu węzła podrzędnego <spot>:

  przykład:
  <spot name="s1" lat="44.959808" lng="14.407729" 
     onhover="showtext(Spot 1);" 
     onclick="action(s1);" 
     heading="0" 
     />

  atrybuty punktu:
  • name
   nazwa punktu, musi zostać zdefiniowana!
  • lat
   Szerokość Geograficzna - Koordynaty Geograficzne
   pozycja punktu
  • lng
   Długość Geograficzna - Koordynaty Geograficzne
   pozycja punktu
  • heading
   0-360, kierunek patrzenia w panoramie połączonej z danym punktem
   niezbędne do poprawnego ustawienia radaru
  • onover
   akcja, która będzie wywoływana po najechaniu kursorem myszy nad punkt
  • onhover
   akcja, która będzie wywoływana w stałych odstępach czasu, podczas gdy kursor myszy utrzymywany jest nad punktem
   do użycia w przypadku akcji showtext()
  • onout
   akcja, która będzie wywoływana, kiedy kursor myszy opuści punkt
  • onclick
   akcja, która będzie wywoływana, kiedy punkt zostanie kliknięty

    
 • domyślny interfejs nawigacyjny Google maps mogą zostać dodane przy pomocy węzłów podrzędnych
  <positioncontrol> oraz <zoomcontrol>:

  przykład:
  <positioncontrol visible="true" 
           anchor="topleft" x="2" y="2" 
           />
               
  <zoomcontrol visible="true" 
         anchor="topright" x="2" y="2" 
         hasscrolltrack="true" 
         />

  atrybuty dla positioncontrol / zoomcontrol:
  • visible
   widzialność interfejsu, true lub false, domyślnie=false
  • anchor
   wyrównanie / zakotwiczenie interfejsu
   dopuszczalne wartości: topleft, topright, bottomleft, bottomright
  • x / y
   odsunięcie od interfejsu

    
 • węzeł podrzędny dodający radar <radar>:

  przykład:
  <radar visible="true"
      dragable="true"
      behindspots="true"
      size="100"
      alpha="0.5"
      fillcolor="0xFFFFFF"
      fillalpha="1.0"
      linecolor="0xFFFFFF"
      linealpha="0.0"
      linewidth="0.0"
      glow="true"
      glowcolor="0xFFFFFF"
      glowwidth="4"
      glowstrength="3"
      />

  atrybuty radaru:
  • visible
   widzialność radaru, true lub false, domyślnie=false
  • dragable
   czy radar / obszar patrzenia może być przesuwany przy pomocy myszki, domyślnie=true
  • behindspots
   czy radar powinien się znajdować nad czy pod punktami, domyślnie=true
  • size
   rozmiar / zasięg radaru, jeśli będzie większy niż mapa, zostanie obcięty
  • alpha
   wartość parametru alpha (0-1) dla radaru, domyślnie=0.5
  • fillcolor
   wypełnienie obszaru radaru, domyślnie=0xFFFFFF (biały)
  • fillalpha
   wartość parametru alpha (0-1) dla wypełnienia radaru, domyślnie=1.0
  • linecolor
   kolor lini otaczającej obszar radaru, domyślnie=0xFFFFFF (biały)
  • linealpha
   wartość parametru alpha (0-1) dla lini otaczającej obszar radaru, domyślnie=0.0
  • linewidth
   szerokość lini otaczającej obszar radaru, domyślnie=0.0
  • glow
   włączania blasku dla radaru, domyślnie=true
  • glowcolor
   kolor blasku dla radaru, domyślnie=0xFFFFFF (biały)
  • glowwidth
   szerokość / zasięg efektu blasku, domyślnie=4
  • glowstrength
   poziom efektu blasku, domyślnie=3

    
 • Funkcje interfejsu XML / Actionscript / Javascript dla pluginu Google maps:

  przykład zapytania XML:
  plugin[maps].activatespot(spot1);
  plugin[maps].pantospot(spot1);

  Funkcje:
  • resetspots()
   - usuwa wszystkie punkty
  • addspot(name, lat, lng ,heading, active, onclick, onhover, onover, onout)
   - dodaje nowy punkt
   - funkcja updatespots() musi zostać wywołana aby dodane punkty zostały wyświetlone
   (kursywą oznaczono parametry opcjonalne)
  • updatespots()
   - uaktualnia wszystkie punkty
   - musi zostać wywołana, gdy zostają dodane nowe punktym lub atrybuty istniejących zostały zmienione
  • activatespot(spotname)
   - uaktywnia punkt o nazwie "spotname"
   - dezaktywuje wszystkie inne punkty
  • panto(lat, lng)
   - przesuwa mapę do podanych koordynatów lat/lng (szerokość/długość)
  • pantospot(spotname)
   - przesuwa mapę centralnie nad punkt
  • panby(xoffset, yoffset)
   - przesuwa mapę o ilość pikseli xoffset/yoffset
   - może być stosowana do programowania własnych przycisków
  • zoomin() / zoomin(lat, lng, center, continuous)
   - powiększa mapę o jeden stopień powiększenia, jeśli to możliwe
   - może być stosowana do programowania własnych przycisków

   parametry opcjonalne:
   • lat / lng
    jeśli zostaną ustawione, oznaczają punkt nad którym mapa zostanie powiększona, w innym wypadku mapa zostanie powiększona nad jej centralnym punktem
   • center
   • continuous
    czy zbliżenie ma być wykonywane płynnie (gdy płynny zoom został ustawiony dla danej mapy)
  • zoomout() / zoomout(lat, lng, continuous)
   - pomniejsza mapę o jeden stopień powiększenia, jeśli to możliwe
   - może być stosowana do programowania własnych przycisków

   parametry opcjonalne:
   • lat / lng
    jeśli zostaną ustawione, oznaczają punkt nad którym mapa zostanie pomniejszona, w innym wypadku mapa zostanie powiększona nad jej centralnym punktem
   • continuous
    czy zbliżenie ma być wykonywane płynnie (gdy płynny zoom został ustawiony dla danej mapy)
  • setzoom(zoomlevel, continuous)
   - powiększa do poziomu "zoomlevel" - może być stosowana do programowania własnych przycisków

   parametry opcjonalne:
   • continuous
    whether the zoom operation should be continuous (provided that continuous zoom is enabled for the map)
  • setcenter(lat, lng, zoomlevel)
   - ustawia nowe parametry lat/lng/zoom
   - może być stosowana do programowania własnych przycisków
  • setmaptype(maptype)
   - ustawia nowy rodzaj mapy - "NORMAL","PHYSICAL","SATELLITE","HYBRID"
   - może być stosowana do programowania własnych przycisków
  • updatecontrols()
   - analizuje i ustawia parametry "positioncontrol" oraz "zoomcontrol"

    
  UWAGA - podczas wywoływania tych funkcji, prefiks "plugin[name]." musi być dodany, tylko i wyłącznie jeśli zdarzenie, z którego będą wywoływane znajduje się bezpośrednio w pluginie, nie są one potrzebne!


przykładowy kod xml:
<krpano version="1.0.7">
  <plugin name="maps" 
      url="googlemaps.swf" 
      keep="true"
      handcursor="false"
      align="leftbottom"
      x="10"
      y="10"
      width="300"
      height="300"
      key=">>ENTER-HERE-YOUR-MAPS-KEY<<"
      lat="44.959818"
      lng="14.407840"
      zoom="18"
      maptype="SATELLITE"
      dragging="true"
      scrollwheel="true"
      continuouszoom="false"
      keyboard="false"
      crosshairs="false"
      onmapready=""
      onmapmoved=""
      onmapzoomed=""
      >

    <radar visible="true"
        size="100"
        alpha="0.5"
        fillcolor="0xFFFFFF"
        fillalpha="1.0"
        linecolor="0xFFFFFF"
        linealpha="0.0"
        linewidth="0.0"
        glow="true"
        glowcolor="0xFFFFFF"
        glowwidth="4"
        glowstrength="3"
        behindspots="true"
        dragable="true"
        />

    <positioncontrol visible="true" 
             anchor="topleft" x="2" y="2" 
             />
             
    <zoomcontrol visible="true" 
           anchor="topright" x="2" y="2" 
           hasscrolltrack="true" 
           />

    <spot name="s1" lat="44.959808" lng="14.407729" 
       onhover="showtext(Spot 1);" 
       onclick="action(s1);" 
       heading="0" 
       active="true" 
       />
    <spot name="s2" lat="44.959717" lng="14.407840" 
       onhover="showtext(Spot 2);" 
       onclick="action(s2);" 
       heading="90" 
       />

  </plugin>

  <action name="s1">
    plugin[maps].activatespot(s1);
    plugin[maps].pantospot(s1);
    loadpano(pano1.xml,null,MERGE,BLEND(1));
  </action>

  <action name="s2">
    plugin[maps].activatespot(s2);
    plugin[maps].pantospot(s2);
    loadpano(pano2.xml,null,MERGE,BLEND(1));
  </action>

</krpano>

 

 

Reklama

Aktualne promocje

Kontakt z namiVR24.pl - ELBIT

03-144 Warszawa
ul. Światowida 47B paw. 2
e-mail : vr@vr24.pl
tel. 0605-681-000
fax 022 670-33-00

Kto nas odwiedza?

Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości 

www.vr24.pl jest własnością
ELBIT Komputery i Notebooki

wszelkie prawa zastrzeżone
Играйте в Слот Garage в казино Вулкан Платинум бесплатно и без регистрации